TAAKOMSCHRIJVING

In het "Besluit Taakomschrijving Departementen" (S.B.

1991 no. 58), worden voor het Ministerie van Justitie en Politie de bijzondere taken als volgt omschreven:

De zorg voor

 

a. de handhaving van de fundamentele mensenrechten en vrijheden;

b. de voorbereiding, tot stand brenging en herziening van regelingen betreffende constitutionele aangelegenheden;

c. de wetgeving en het verlenen van juridische adviezen ten behoeve van de staat;

d.de rechterlijke organisatie en de personele aangelegenheden van de Rechterlijke Macht;

e.de vertegenwoordiging van de Staat Suriname in rechte;

f.de invoering van, de vervolging tot en de tenuitvoerlegging van straffen;

g.het beleid ten aanzien van de delinquenten, waaronder begrepen de resocialisering;

h.het beleid ten aanzien van de toelating, vestiging, uitzetting en uitlevering van vreemdelingen;

i.de sociale rechtshulp;

j.de justitiële kinderbescherming, waaronder begrepen de voogdijvoorzieningen;

k.het beleid ten aanzien van de industriële en intellectuele eigendommen;

l.de inwendige veiligheid van de staat en de handhaving van de openbare orde en rust, het voorkomen van inbreuken daarop en de bescherming van personen en goederen;

m.de opsporing van strafbare feiten en het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften, op welker overtreding straf is gesteld;

n.de brandbeveiliging en de brandbestrijding

Het Ministerie van Justitie en Politie is tevens belast met de zorg voor alle direct of indirect met de in het voorgaande lid genoemde aangelegenheden in verband staande onderwerpen, voor zover niet bijzonderlijk aan een ander ministerie opgedragen.